KGE
U型快速螺帽 / 彈片螺帽 / U型夾片

NU-PLT-01

U型快速螺帽 / 彈片螺帽 / U型夾片

 • 材質: 彈簧鋼
 • 接單訂製品
DWG

U型快速螺帽 / 彈片螺帽 / U型夾片

NU-PLT-02

U型快速螺帽 / 彈片螺帽 / U型夾片

 • 材質: 彈簧鋼
 • 接單訂製品
DWG

F型快速螺帽 / 彈片螺帽 / F型夾片

NU-PLT-03

F型快速螺帽 / 彈片螺帽 / F型夾片

 • 材質: 彈簧鋼
 • 接單訂製品
DWG

軸用快速螺帽, 彈片螺帽

NU-PLT-04

軸用快速螺帽 / 彈片螺帽

 • 材質: 彈簧鋼
 • 接單訂製品
DWG

重型軸用快速螺帽, 彈片螺帽

NU-PLT-05

重型軸用快速螺帽 / 彈片螺帽

 • 材質: 彈簧鋼
 • 接單訂製品
DWG

輕型軸用快速螺帽, 彈片螺帽

NU-PLT-06

輕型用快速螺帽 / 彈片螺帽

 • 材質: 彈簧鋼
 • 接單訂製品
DWG